Erasmus+ 2019-02-19T11:04:40+00:00

Erasmus+

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool liitus 2014. aastal Erasmus+ programmiga. Euroopa Komisjoni poolt on kõrgkoolile väljastatud Erasmus Harta, mille alusel viiakse läbi programmipõhiseid tegevusi 2014. – 2020. aastani.

Erasmuse programm

Erasmus on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi (2014 – 2020) kõrgharidusalane allprogramm. Erasmuse programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

Erasmuse programmi põhitegevus on üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on vahetusüliõpilasena õppimine mõnes Euroopa riigis asuvas partnerkõrgkoolis või praktika sooritamine väliskõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses.

Õpirände kestvus on 3 – 12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud. Üliõpilane saab osaleda Erasmuse programmis iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest).

Erasmuse programmis osalemise tingimused Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis:

 • pead olema immatrikuleeritud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilaseks;
 • enne välisõpingute algust pead olema edukalt läbinud vähemalt esimese kõrghariduse õppeastme (rakenduskõrgharidus) esimese õpinguaasta.

Välisõpingute periood, mitu korda osalemine

Erasmuse õpingud ühes väliskõrgkoolis võivad kesta 3 – 12 kuud (tegemist peab olema tervikliku õppeperioodiga);

Erasmuse programmis võib osaleda (sh praktika) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud.

NB! Varasemad Erasmuse programmis osalemised lähevad arvesse ja arvatakse maksimaalsest võimalikust ajast antud õppetasemel maha. Näiteks: kui varasemalt on 1. kõrgharidusastmel osaletud Erasmuse programmis terve õppeaasta, siis ei ole võimalik teist korda 1. kõrghariduse astmes enam Erasmuse programmis osaleda (ka siis, kui õppekava on muutunud – loeb see, et tegemist on endiselt kõrghariduse 1. astmega). Kui varasem samas õppeastmes oslemine on olnud lühem kui õppeasta, siis on võimalik osaleda ka samas astmes teist korda 12 -… kuud – arvestades, et järelejäänud kuude arv vastab programmis osalemise minimaalse perioodi nõudele (õppima minnes 3 kuud).

2018/19 õppeaastal Erasmus+ programmi õpirändes osalevate Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilaste Euroopa Komisjoni kuustipendiumide määrad:

Välisüliõpilaseks saab kandideerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli partnerkõrgkoolidesse:

 • Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Lisboa https://www.iscal.ipl.pt/index.php/erasmus
  Maria-Helena vahetusüliõpilasena Portugalis
 • Kauno University of Applied Sciences http://www.kaunokolegija.lt/
 • Varna University of Management https://vum.bg/
 • University of Economics- Varna https://www.ue-varna.bg/en/
 • Häme University of Applied Sciences (HAMK) http://www.hamk.fi/
 • MAMK University of Applied Sciences http://www.mamk.fi/
 • P.Stradins Medical College of the University of Latvia  http://www.psk.lu.lv

Kandideerimiseks esitada Erasmus koordinaatorile:

avaldus;
– motivatsioonikiri (miks soovid osaleda Erasmus üliõpilasvahetuses);
– CV (inglise keeles)

Kandidaatide väljavalimisel arvestatakse õppekava täitmist, motiveeritust, vastava võõrkeele oskust ning ühiskondlikku aktiivsust.

Täidetud avaldus, CV ning motivatsioonikiri palun tuua ruumi A205.

Erasmus koordinaator
Jaana Siik
☏ 32 959 54, 55 575 307
jaana(ät)lvrkk.ee

Erasmus on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi (2014 – 2020) kõrgharidusalane allprogramm, mille raames on üliõpilastel võimalik välispraktikal käia Euroopa Liidu liikmesriikides ning programmiga liitunud riikides (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi).

Kuidas alustada?

Praktikabaas tuleb üliõpilasel endale ise leida. Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond ja konsulaat).

Erasmuse programmi välispraktikal osalemise tingimused:

 • üliõpilane peab olema immatrikuleeritud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis või äsja lõpetanud (alates 2014/15 õppeaastast);
 • üliõpilane peab olema kogu välispraktika perioodi Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üiõpilane (välispraktika periood peab lõppema enne siinset kõrgkooli lõpetamist) või äsjalõpetanu puhul peab toimuma praktika 12 kuu jooksul lõpetamise päevast (taotlus esitada enne lõpetamist);
 • Erasmuse programmis võib osaleda (sh õppimine) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud.

Välispraktika kestus on minimaalselt 2 kuud.

Rakenduskõrgkoolide koostöös valminud videoklipp majandusarvestuse  eriala vilistlasest2018/19 õppeaastal Erasmus+ programmi õpirändes osalevate Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilaste Euroopa Komisjoni kuustipendiumide määrad

Praktikale on võimalik kandideerida jooksvalt kogu õppeaasta kestel.

Kandideerimiseks esitada Erasmus koordinaatorile:

avaldus;

– motivatsioonikiri (miks soovid osaleda Erasmus praktikal);

– CV (inglise keeles)

Kandidaatide väljavalimisel arvestatakse õppekava täitmist, motiveeritust, vastava võõrkeele oskust ning ühiskondlikku aktiivsust.

Täidetud avaldus, CV ning motivatsioonikiri palun tuua ruumi A205.

Erasmus koordinaator
Jaana Siik
☏ 32 959 54, 55 575 307
jaana(ät)lvrkk.ee

Õppejõudude ja töötajate vahetus
Eestil on võimalik Erasmuse programmi vahendusel õppejõude/ töötajaid vahetada:

 • programmiriikidega – Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Horvaatia);
 • programmiga liitunud riikidega – EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia).

NB! Väljaspool ametlikku programmi, ent siiski samadel tingimustel, on võimalik käia lähetusel ka Šveitsi kõrgkoolides. Stipendiumi taotletakse otse vastuvõtva kõrgkooli kaudu.

Kandideerimiseks esitada vabas vormis avaldus Erasmus koordinaatorile (kuhu soovitakse minna, kui kauaks ja mis eesmärgil).

Õppejõudude ja töötajate vahetuse toetus hõlmab kahte liiki mobiilsust:

Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility – teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö ja ettevõtetest kõrgkooli koolitama kutsutud personali mobiilsust.

Eelistatakse õppejõude:

 • kelle loengud on täielikult integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse (näiteks loetakse mingit kindlat osa selle kõrgkooli kohustuslikust ainest);
 • kes töötavad lähetuse tarbeks või selle tulemusena välja uut õppematerjali;
 • kes väliskõrgkoolis viibides täidavad õppetöö kõrval veel täiendavaid ülesandeid (näiteks seal õppivate üliõpilaste nõustamine, uute kontaktide loomine, tulevaste projektide algatamine jmt);
 • kes lähevad välismaale õpetama esmakordselt.

Koolituslähetused (STT: staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilise personali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Kandideerimine toimub jooksvalt kogu õppeaasta kestel

Eelistatakse töötajaid:

 • kes osalevad koolitustel, mis toetavad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli osalust Erasmuse programmis jt rahvusvahelistes koostööprogrammides ning kõrgkooli rahvusvahelistumist laiemas plaanis.
 • kes osalevad programmis esmakordselt

Tööplaan ja aruanded

Enne lähetust tuleb nii õppejõududel kui kõrgkooli/ettevõtte töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan (Mobilty Agreement Teaching/ Mobility Agreement Training) (lisa 12), mis tuleb kooskõlastada nii kodu- kui ka vastuvõtva kõrgkooli või ettevõttega. Tööplaan peab sisaldama muuhulgas järgmist: koolituse/õppetöö siht ja eesmärgid, läbiviidava koolituse- või õpitegevuse oodatavad tulemused ning koolitus(õppe)perioodi kava.

Lähetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande (lisa xx, xx) kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Lähetuse kestus

Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud. Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Lähetuse soovituslik kestus on seega minimaalselt 4 päeva (lähtuvalt lähetuse sisuosa kahepäevasest miinimumnõudest ja sellele lisanduvast kahest reisipäevast).

Töötajate lähetuste piirmäärad Vastuvõttev riik Piirmäär (päevas)
Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Ühendkuningriik


180
Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa


160
Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, End.Jugoslaavia VR Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari


140

Pikematel lähetustel: 15.-60.päeval 70% kehtestatud piirmääradest

EPS – European Policy Statement of LVRKK

The internationalisation strategy of LVRKK is based on the Estonian Higher Education Strategy (2006 – 2015), Estonian Higher Education Internationalisation Strategy (2005 – 2015) and Lisbon Strategy. The internationalisation is one of the main priorities of Lääne-Viru College. The current internationalisation strategy focuses on active participation in various international projects, a continued effort to increase student and staff mobility, the development of the mutual understanding between different cultures, increasing the interest of students and academic staff to study foreign languages, developing curricula in cooperation with international partners and representatives of labour market.

a) The choice of the potential partners is done mainly on the basis of studying programs. The division for mobility at LVRKK initiates the search for partner institutions with the same or similar studying programs and traineeships. Once the potential partner is found, the mobility division addresses this institution with a partnership and collaboration suggestion. Then international committee and representatives of the mobility division discuss the possible cooperation with partner-institutions, compare academic curricula, make mobility suggestions and prospect international projects. Finally international committee prepares the draft of the bilateral agreement and sends it to the partner-institution. When the bilateral agreement is accepted by the partner, it is then signed by both sides.

b) The geographical target region for search and establishment of international connections and partnerships is mainly Europe and Northern countries of Scandinavia. Currently, we are planning to increase our international collaboration with third countries. Our special focus is to establish partnership and mobility with Russia and Asian countries, in order to share knowledge, experience and skills.

c) Lääne-Viru College has several major objectives of internationalisation strategy: the academic program and organisation, the academic staff and administrative employees, students, international inter-institutional partnership, the creation of international environment, the international marketing. All these objectives are part of the internationalisation plan of LVRKK and are oriented to different target groups, among which are academic staff, administrative employees, students, international partners, international collectives.

1)The aim of the internalisation of the academic program is to suggest to the Estonian and foreign students high-quality and internationally competitive education, good opportunities to develop student’s own skills and knowledge in an international environment, to ensure student’s success in the market of labour. In order to do this, LVRKK develops new, high-quality academic programs in English, which includes mandatory traineeship period and is available for both Estonian and foreign students.

2) The internalisation oriented to teachers and staff is aimed to increase the exchange of knowledge and experience internationally and to suggest the employees of LVRKK active, international and developing environment. To realise these aims, LVRKK organises teachers’ mobility, additional trainings to other employees, language courses, the participation in the international conferences and collaborative projects.

3) The internationalisation strategy oriented to students is aimed to increase and constantly develop students’ exchange and mobility and thus to ensure international experience and new knowledge acquisition by all mobile students. To achieve these goals LVRKK increases the number of international projects and programs for students, advertises and motivates students to participate, supports all international student activities both practically and financially, constantly improves the opportunities and conditions for mobile students.

4) the internationalisation of the partnerships is oriented to both Estonian and international institutions and is aimed to establish international rules and standards in an everyday collaboration, to increase the transparency and availability of various study and work opportunities and to develop multicultural understanding.

5) Next objective – creation of international environment

– is oriented to the international collectives in several partner-institutions and is aimed to create modern, effectively operating international communication system, a special environment between partner-schools. This international environment is characterised by transparent and reliable relations, productive collaboration, mutual support and application of unified general international academic standards.

6) And finally, international marketing of the Lääne-Viru College is aimed to introduce our college internationally as a reliable and serious partner, to acquire the international academic acceptance, reputation and attractiveness.

Sihtasutus Archimedes rahastas Erasmus + programmi mobiilsusprojekti “Hooldustöötajate praktika”.
Selle raames on võimalik hooldustöö praktikat sooritada kokku 25 õpilasel.
Mobiilsusperiood on alates oktoober 2016 kuni aprill 2018.

 

 

 

Erasmus koordinaator
Jaana Siik
☏ 32 959 54, 55 575 307
jaana.siik(ät)lvrkk.ee

New Erasmus Sport+ project Villages on Move Baltic

Villages on Move Baltic” project has started with kick off seminar in Mikkeli, Finland on 19-21st of February 2017, Helen Kool (lector of social work) and Jaana Siik (Erasmus coordinator) represent Lääne-Viru College in this project.

The project “Villages on Move Baltic” (VOM BALTIC) 1.1.2017-31.12.2018 (Number 2016-3715/001-001) includes a multi-sectorial network of innovative organizations from five countries and various fields as sports, welfare, education and rural development. The project aim is to promote voluntary  activities in sport, together with social inclusion, equal opportunities and awareness of the importance of health-enhancing physical activity, through increased participation in, and equal access to sport for all.

In Villages on Move Baltic project, actions promoting EU Physical activity Guidelines and HEPA (Health enhancing physical activity policy) are implemented by the network of Sport and Rural associations, Rural development organizations, municipalities and all their information channels, and furthermore Universities with their lecturers, and students (future professionals). Multi-sectorial organizations get information of the different cultures and operational styles of applying culture of experimentation and enhancing physical activity in five countries’ rural areas. The project brings also new ideas, tools and methods to motivate European citizens to move and have joy of sports and physical activity.

The values in setting the objectives for the Villages on Move Baltic project has been:

 • Equal access to sport, meaning there has to be methods and programmes for promoting physically active lifestyle also in rural areas;
 • Health enhancing physical activity, meaning that everybody has the right to move;
 • Sustainability, meaning that the possibilities to HEPA must be near where people live and the activities developed in the project will have continuity in the villages;
 • Multi professional network, meaning working together combining different skills;
 • Fun, meaning that joy of sport is a good motivator for physical activity;
 • Innovativeness, meaning that co-creation with rural citizen is used as a working method.

The project Villages on Move Baltic is divided to 5 Work Packages (WP):

 • WP1 Administration & coordination. WP leader: project manager Marita Mattila South-Eastern Finland University of Applied Sciences (assisting in all other WP).
 • WP 2 IDEA COMPETITION. Involving a large number of sectorial actors in developing new ideas of health enhancing physical activity.
 • WP 3 VILLAGE TOUR. Promoting health-enhancing physical activity across sectors by experimenting the best ideas in village events.
 • WP 4 IDEA BANK. Model of culture of experimentation in rural areas.
 • WP 5 Evaluation and Dissemination.

Project coordinator: South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Project manager: Marita Mattila South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk).

Project partners: Southern Savo Sports Federation (ESLi in Finnish), Kauno Kolegija/Kaunas University of Applied Sciences, Estonia: Lääne-Viru College, Latvian Rural Forum (LRF), Lillebaelt University of Applied  Sciences

VOMB-logo