E- KUTSEKOOL 2018-06-11T17:13:11+00:00

E- Kutsekool

Algus juuli 2005,  lõpp juuni 2008

Rahastab ESF, meede 1.1
Projekti algatas Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Partnerid: 33 õppeasutust, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool
Projekti maht: 35,8 milj kr, sh struktuuritoetus 26,8 milj

Meie koolist osaleb 12 inimest.

Projekti üldiseks eesmärgiks on:
· rakenduskõrgkoolide, elukestva õppe ja Eesti regionaalarengu toetamine;
· kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpilastele mitmekesisemate, paindlikumate ja kvaliteetsemate õppimisvõimaluste võimaldamine taseme-, täiendus- ja ümberõppes;
· rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppeprotsessi ja õpetajate koolitusvõimaluste ajakohastamine;
· koolidevahelise koostöö tõhustamine.

Projekti otsene eesmärk on:
· kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele suunatud kvaliteetse ja jätkusuutliku e-õppe arendus- ja rakendussüsteemi käivitumine;
· kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides e–õppe rakendumine ennaktempos.

Projekti tegevused eesmärkide saavutamiseks on järgmised:

1. E-õppe sisu väljatöötamine.
2. Teavitamine ning õpetajate, IT-spetsialistide ja haridustehnoloogide koolitamine.
3. E-õppe tugisüsteemi arendamine.
4. E-õppe infrastruktuuri arendamine.
5. Uuringute läbiviimine.
6. Projektijuhtimine.

Projekti maht on kokku ~20 milj krooni, sellest ESF finantseerimine 75% ning oma- ja kaasfinantseerimine 25%.

Eesti e-Kutsekooli eelarvest kaetakse ESF omafinantseerimise kuludena ~1,8 milj krooni – eelkõige nende tegevuste kulude osas, mis on suunatud kõikidele koolidele ja projektile üldiselt. Tegevused, mis on otseselt suunatud koolidele, vajavad ka koolide kaasfinantseerimist kokku summas ~3,2 milj krooni. Nende kulude osas jõuab koolidesse otseselt ka ESF toetus 75%.

E-kutsekooli eelarvest kaetakse järgmiste tegevuste kulude kaasfinantseerimise osa:
· temaatiliste võrgustike rakendamine
· ekspertide kaasamine
· alusmaterjalide (kvaliteedinõuded jms) väljatöötamine
· koolitusseminaride ja infopäevade läbiviimine
· projekti juhtimine (projektijuht, alamprojektijuhid, majanduskulud jms);
· uuringute läbiviimine
· teavitamine
· portaali ja andmebaaside loomine, õpikeskkondade kohandamine, ühise serveri soetamine