///Ettevõtlusõppe arendamine
Ettevõtlusõppe arendamine 2018-06-11T17:13:12+00:00

Ettevõtlusõppe arendamine

Algus september  2005, lõpp  juuni 2008

Rahastab ESF, meede 1.1
Projekti algatas Eesti Ärikoolitusprogramm

2005 a sügisest käivitus  Lääne- Virumaa Kutsekõrgkooli (nüüd Lääne- Viru Rakenduskõrgkool) osalusel projekt „Ettevõtlusõppe arendamine”.  Kolme aasta jooksul edendatakse Euroopa Liidu 2,6 miljoni krooni suurusel toetusel eelkõige kutseõppeasutustes ettevõtlusõpet. Projekti rakendajaks on SA Innove  üksus Eesti Ärikoolitusprogramm ja partneriteks on veel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja kuus kutseõppeasutust: Tallinna Majanduskool, Kuressaare Ametikool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool ning Pärnu Kutsehariduskeskus. Projekti viimasel aastal laieneb koolide ring 15-20 üldharidus- ja kutsekooli võrra.

Eesti Ärikoolitusprogrammi poolt läbi viidud uuringu põhjal (valim 30 kutseõppeasutust) on vajadus:

  • ühtlustada ettevõtlusõpet, mis on kooliti väga erinev ja töötada välja uued moodulid;uute praktiliste õppematerjalide järele;
  • pakkuda õpetajatele täienduskoolitust ja tihedamat koostööd ettevõtetega;
  • luua ettevõtlusõpetajate koostöövõrgustik;
  • arvestada õpilaste huvi praktilisema ettevõtlusõppe järele.Mainitud uuringust tulenevalt on  projekti eesmärgiks ettevõtlusõppe ühtlustamine ja kaasajastamine koolides. Projekti käigus töötatakse välja kolm ettevõtlusõppe moodulit: baasmoodul (40 tundi), jätkumoodul (40 tundi) ja valikmoodul (80 tundi). Teadmiste ja oskuste kinnistamiseks luuakse vastav ettevõtlusalane arvutimäng.
    Samuti korraldatakse õpetajatele koos ettevõtluse praktikutega täienduskoolitusi.

Et koolilõpetajad mõistaksid paremini ettevõtluses toimuvat ning oskaksid teadlikumalt ennast määratleda, kas siis tööandja või töövõtjana, on vaja tõsta koolide õpetamise suutlikkust. Just sellisele tegevusele käesolev projekt ongi suunatud.

Kaubanduskoda on lubanud kaasa aidata ettevõtjate leidmisel, kes hindaksid ja testiksid uusi õppematerjale. Just nende praktiline kogemus on heaks indikaatoriks uute õppematerjalide rõhuasetuste määramisel.