Leonardo da Vinci 2018-06-11T17:13:11+00:00

Leonardo da Vinci

Eesti täiskasvanute koolituse tõstmine Euroopa tasemele
Ulatus: Välismaine
Algus: 01.09.2008 Lõpp: 31.08.2009

Lühikirjeldus: Lähetatavad on kutseõppeasutuste täiskasvanute koolituse spetsialistid ja asutuse juhid, kelle töökohustuste hulka kuulub täiskasvanute koolituse korraldamine regioonis, koolitusvajaduse selgitamine ja uute õppimisvõimaluste loomine, projektide väljatöötamine ja haldamine, koolituse kvaliteedi tagamine. Lähetused toimuvad kolmes grupis. Kaks 10 liikmelist gruppi ja üks 8 liikmeline grupp. Gruppi kuulub võrdselt kutseõppeasutuste juhte ja täiskasvanute koolituse spetsialiste. Seega 5 või 4 juhti ja 5 või 4 koolitusspetsialisti. Iga grupp osaleb ühel lähetusel ühes vastuvõtvas riigis Iirimaal, Hollandis või Sloveenias. Kokku toimub aprillis 2009 kolm lähetust, mille pikkuseks on 1 nädal.
Üldeesmärk: toetada Eesti täiskasvanuhariduse arengut, koolitustegevuste uuenduslikkust ja pakutava koolituse kvaliteeti.

Spetsiifilised eesmärgid:
1. Kutsekoolide juhtkond ja koolitusspetsialistid on tutvunud välisriikide praktikaga täiskasvanute koolituse korraldamisel ning analüüsides õpitut, viinud sisse parendusi tagamaks paremaid õppimisvõimalusi täiskasvanutele.
2. Kooli juhtkonnal on ülevaade täiskasvanute koolituse korraldamise probleemidest koolis ning sellest tulenevalt toetab juhtkond täiskasvanutele paremate õppimisvõimaluste loomist.
3. Hea koostöö kutseõppeasutuse juhi ja täiskasvanute koolituse osakonna vahel.
4. Koolid on avardanud koostöövõimalusi ning on valmis üksteiselt õppima täiskasvanute koolituse valdkonnas.

Tegevused:
1.Projekti ettevalmistavad tegevused ja osalejate informeerimine;
2.Lähetuste korraldamine
3.Kokkuvõtete tegemine lähetustest ja projektist

Tulemused:
1. Õppelähetusel on osalenud 13 täiskasvanute koolituse spetsialisti ja 13 direktorit.
2. Ühiselt on väljatöötatud raport õpitu analüüsiga ja tehtud parendusettepanekud Eesti kutseõppeasutuste täiskasvanute koolituse paremaks korraldamiseks.
3. Õpitut on jagatud projektis mitteosalevate koolidega kutseõppeasutuste täiskasvanute koolitajate ühisseminaril ja koolide töötajate koosolekutel.
Projekti tulemusi tutvustatakse Tartu KHK kodulehel. Avaldatakse pressiteade.
4.Teavitustegevused.

Kellele taotlus esitatakse: Hariduskoostöö Keskus, Leonardo da Vinci programm
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu KHK kontaktisik Terje Kapp