Primus 2018-06-11T17:13:12+00:00

Primus

Osaleme partnerina kõrghariduse kvaliteedi arendamise programmis PRIMUS (2008 – 2015)

Programm viiakse ellu ESF Inimressursi arendamise rakenduskava alasuuna „Kvaliteetne ees-märgistatud kolmanda taseme õpe” meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arenda-mine” raames. Programm arendab edasi eelmise perioodi suurt ülikoolidevahelist oma-algatuslikku projekti LÜKKA (Ülikooli lõpetajate konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse kvaliteedi arenduse). Programmi elluviijaks on SA Archimedes. Sihtrühmaks on erinevad kõrgkoolid, täpsemalt nende personal, seetõttu kaasatakse kõrgkoolid programmi partneritena. Programmi kogumaksumus umbes 228 miljonit krooni. Programmis võib eristada 6 suuremat alateemat:

1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine, sh toetatakse õppejõudude ja tugispetsialistide enesetäiendamist, õppe- ja juhendmaterjalide koostamist ja soetamist, mentor-õppejõudude koolitamist ja nende tegevust, e-õppe täiendkoolitussüsteemi edasiarendamist jm.

2. Õppekavaarendus, koostöö ja enesehindamine, sh korraldatakse koostööseminare, luuakse õppekavaarenduse nõustajate võrgustik, toetatakse õppekavade sisehindamise ja eneseanalüüsi läbiviimist jm.

3. VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) kvaliteedi arendamine, sh valdkonna nõustajate enesetäiendus, nõukoja tegevuse käivitamine, koolitused, info-materjalide ja juhendite loomine jm.

4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine, sh tugistruktuuride spetsialistide (juhtkond, dekaanid, osakonnajuhatajad, juristid, raamatupidajad jt) enesetäiendamine.

5. Kõrghariduse tasemeõpet puudutavad uuringud ja analüüsid, sh olemasolevate uuringute ja analüüside kaardistamine, vajaduse planeerimine ja uuringute kava koosta-mine, uuringute ja analüüside metoodika kontroll, koostöövõrgu loomine erinevate uurimisrühmade vahel kõrghariduspoliitika elluviimist toetavate uuringute läbiviijate kompetentsi ja uurijate järelkasvu tekitamine ning õpetamisprotsessi seiret puudutavate uuringute läbiviimise kompetentsi ja tava juurutamine.

6. Õppijate parem toimetulek, sh täiskasvanud ja algaja õppija toetamine, õpi- ja karjääri-nõustajate võrgustiku loomine, tugiteenused erivajadustega üliõpilastele jm.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool osaleb aktiivselt esimeses, teises, kolmandas ja kuuendas tegevuses.