//Projektid
Projektid 2018-06-11T17:13:13+00:00

Projektid

Erinevad projektid annavad võimaluse ühiskonna teenimiseks (koos muude avalikkusele suunatud üritustega) ning tegelemiseks aktuaalsete teemadega, mis jäävad tavapärasest õppetööst väljapoole.

 • Projekt: Seenioride seminarid I; II; III
  Seenioride seminarid I ja II viidi läbi aastatel 2010-2012 ning rahastati täies mahus Hasartmängumaksu Nõukogu poolt. Projekti eesmärk oli pakkuda piirkonna eakatele enesetäiendamisvõimalusi, väärtustada neid ning aktiviseerida kogukonda. Seenioride seminarid III jäi rahastuseta, kuid selle asemel viidi läbi kooli omavahenditest loeng „Eakate seksuaalsus“, mis oli väga populaarne.
 • Praktikajuhendajate koolitus
  Projekti rahastajaks oli samuti Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekti eesmärk oli tunnustada asutusepoolseid praktikajuhendajaid, anda neile uusi teadmisi ning võimalus vastastikku kogemusi vahetada. Koolitusel osales 12 asutusepoolset praktika lähijuhendajat Lääne-Virumaalt.
 • Rahvusvaheline projekt INNOCARE
  Projekti algataja ja juhtpartner oli Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž. Lisaks osalesid veel, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere Linnavalitsus, P. Stradinši nimeline Läti Ülikooli Meditsiinikolledž, Ape Vallavalitsus (Läti), Cesise Sotsiaalagentuur (Läti), Nacka vald (Rootsi).Projekti eesmärk oli kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamine ning nende turvalisuse suurendamine kasutades uuenduslikku tehnoloogiat.Projekt oli jaotatud kolm etappi:
  1. uuring tehnoloogiliste lahenduste kohta
  2. sobivamate toodete ja teenuste valimine ning testimine 12 kuu jooksul
  3. testitulemuste kokkuvõtted ja tasuvusanalüüs.
  Lisaks toimusid erinevad koolitused professionaalsetele hooldustöötajatele, omastehooldajatele ja eakatele õppereisid Skandinaavia ja Balti riikidesse.
 • Functional Innovative Tools for Learning Rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalesid Soome, Taani, Läti, Eesti ja Leedu. Projekti eesmärk luua funktsionaalseid, innovaatilisi ning pedagoogilisi materjale ja vahendeid õppimiseks. Projekti tulemusena koostatid esmakursuslaste eneseanalüüsi toetamiseks praktikal mapp erinevate harjutustega, mis aitavad üliõpilastel end paremini analüüsida.
 • Role of Youth in Society Rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalesid Soome, Islandi, Läti, Leedu, Eesti. Projekti eesmärk oli luua kogukonnatunnet ning arendada läbi sotsiaalsete oskuste noorte isiksust, enesehinnangut ja vastutustunnet ühiskonna ees.
 • “Villages on Move Baltic” rahvusvaheline projekt käivitus 2017.a. Käesoleva projekti juhtpartner on XAMK Univeristy of Applied Sciences Mikkelis ning partnerid  erinevad kõrgkoolid ja organisatsioonid Taanist, Leedust, Soomest ja Lätist. Projekti eesmärgiks on toetada vabatahtlikku tegevust maapiirkondade elanike aktiivsuse tõstmisel, sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ja kaasatuse suurendamine läbi sportlike tegevuste.
  Projektist saab lähemalt lugeda meie kõrgkooli kodulehelt Erasmus+ alajaotusest.
 • Rahvusvaheline projekt Healing Greenery
  Perioodil 2017-2019 läbiviidava rahvusvahelise projekti Tervendav haljastus (Healing Greenery) juhtpartneriks on Kaunase Kolledž ning partneriteks Savonia Rakenduskõrgkool ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Projekti eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, et arendada meeskonnatöö oskusi, loovat mõtlemist, ettevõtlusalaseid pädevusi ja pakkuda paremaid võimalusi tööturul, soodustades interdistsiplinaarset lähenemist ja rahvusvahelist koostööd. Projektis osalevad kolme kõrgkooli erinevate erialade üliõpilased töötavad multikultuursetes ja –distiplinaarsetes töörühmades, pakkudes projekti lõppväljundina sihtgruppidele uudseid lahendusi tervendava roheluse põhimõtete rakendamiseks lähimas elukeskkonnas. Projekt on kavandatud kolme aastase tsüklina. Igal aastal järgivad projektis osalejad samu organisatsioonilisi põhimõtteid, mida korrigeeritakse ja täiendatakse sõltuvalt osalejate tagasisidest. Igal projekti tegevusaastal on fookuses erinev sihtrühm. Esimene tegevusaasta on suunatud tervendava roheluse põhimõtete  rakendamisele Leedu pagulaskeskuses. Teisel tegevusaastal  on fookuses eakate inimeste elukeskkond  Eesti hoolekandeasutuses ning kolmandal aastal erivajadustega lapsed Soomes. Projekti üldeesmärgiks on luua  sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustik, mis aitaks kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele.