/Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine 2018-06-11T17:13:03+00:00

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitse

Teie isikuandmeid sisaldav teave on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

Isikuandmete kogumine

Eraisikuga peetav kõrgkooli tegevusele korraldusliku sisuga kirjavahetus registreeritakse rakenduskõrgkooli dokumendiregistris. Dokumendiregistris ei avalikustata isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei võimalda aimata täpsemat sisu. Kirjavahetus eraisikuga on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga).

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks ning teistele ei väljastata. Kui Teile vastamiseks tuleb saata järelepärimisi teistele asutustele või isikutele, ei avaldata neile Teie isikuandmeid rohkem, kui vastamiseks vaja. Kui Teie pöördumisele vastamine on teise asutuse pädevuses, teavitame Teid sellest ja edastame pöördumise vastamiseks.

Kui kõrgkoolile esitatakse teabenõue, siis hindame, kas väljastatav info kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab see muud juurdepääsupiiranguga teavet.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab rakenduskõrgkool dokumente avaliku teabe seaduse alusel asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).

Rakenduskõrgkooli tööle kandideerijad esitavad oma andmed, mis on vajalikud kandideerimiseks. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Rakenduskõrgkool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

·   kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
·   takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
·   raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
·   ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui rakenduskõrgkoolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kogutud andmete säilitamine

Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise esitamisest.

Üliõpilaste isikuandmeid säilitatakse viiskümmend aastat alates rakenduskõrgkooli lõpetamisest või eksmatrikuleerimisest.

Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

Videojälgimine

Turvameetmena võõraste isikute põhjuseta tööruumidesse sisenemise takistamiseks ja rakenduskõrgkooli vara kaitseks kasutatakse rakenduskõrgkooli territooriumil ja hoonetes ööpäevaringselt töötavat jälgimisseadmestikku. Salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva.

Tiia Murulaid
andmekaitsespetsialist
Kabinet: R118
☏ 322 3566
✍ tiia.murulaid(ät)lvrkk.ee