EASi toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) jagab väga erinevaid toetusi, info olulisemate toetuste kohta leiad antud peatükist, pärast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehte.


iDevice ikoon Stardi- ja kasvutoetus
Toetus, mille eesmärgiks on:
 • alustavate ettevõtete arvu suurendamine
 • ettevõtete jätkusuutlikkuse tõstmine
 • ettevõtete kasvuvõime suurendamine

1. Starditoetus - suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, kuid kes ei ole kiirele kasvule orienteeritud:

 • Toetuse summa max. 100 000 EEK
 • Toetuse osakaal max. 80%, omafin. min. 20%

Starditoetuse taotleja võib olla ettevõte, mis on :

 • kuni 12 kuud tagasi äriregistrisse kantud;
 • teise juriidilise isiku osalus kuni 25%.

2. Kasvutoetus - suunatud ettevõtjatele,
kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on kiirele kasvule orienteeritud, või
kes juba pakuvad mõnda toodet või teenust; nad on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks.

 • Prognoositav müügitulu ekspordist on teisel majandusaastal peale projekti lõppu vähemalt 20% kogu müügitulust ja ettevõtja prognoositav müügitulu kasv on vähemalt 30% aastas jõudes teise majandusaasta lõpuks müügituluni 2 000 000 krooni.
 • Toetuse summa max. 500 000 EEK.
 • Toetuse osakaal max. 65%, omafin. min. 35%.

Kasvutoetuse taotleja võib olla ettevõte, mis on

 • kuni 36 kuud tagasi äriregistrisse kantud ettevõtja;
 • teise juriidilise isiku osalus kuni 25%.


Varem starditoetust saanud ettevõte toetust ei saa!

Stardi- ja kasvutoetuse puhul välistatud tegevusalad:

 • taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad;
 • metsamajandus ja metsavarumine;
 • kalapüük ja vesiviljelus;
 • veondus ja laondus;
 • hulgi- ja jaekaubandus sealhulgas mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük, v.a. mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 • kinnisvaraalane tegevus;
 • tubakatoodete ja joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud joogi tootmine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • finants- ja kindlustustegevus;
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine, reklaamindus- ja turu-uuringud, v.a. reklaamiagentuurid, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine

Toetatavad tegevused on projekti realiseerimiseks vajaliku:

1. Materiaalse põhivara soetamine

2. Immateriaalse põhivara soetamine


Materiaalne põhivara

 • masinate, seadmete või muu taotluses esitatud äriprojekti teostamiseks otseselt vajaliku materiaalse põhivara soetamisega seotud kulud;
 • materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi ja seadistamise kulud;

Lisaks pane tähele!

 • Soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 3 000 Eesti krooni.
 • Põhivara soetades peab ettevõtja arvestama, et see igapäevases kasutuses peab vastu vähemalt 5 aastat.
 • Kasutatud seadmete puhul on soovitav soetada tööstusseadmed- ja masinad.
 • Struktuurifondidest rahastatud objektide nõuetekohase tähistamisega seotud kulud.

Immateriaalne põhivara:

 • projekti kohta minimaalselt kahes keeles infot vahendava Interneti kodulehekülje loomisega seotud kulud kuni 10 000 Eesti krooni ulatuses;
 • tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi otseselt väljatöötamise ning arendamisega seotud teenustasud;
 • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamisega seotud litsentsitasud;
 • otseselt vastavushindamisega seonduvad kulud,
 • rakendustarkvara soetamise kulud.

Kulud, mida ei toetata:

 • käibevara soetamine;
 • kinnisvara soetamine;
 • ehitiste soetamine ja ehitamine ning renoveerimisega seotud kulud;
 • olmeelektroonika soetamine, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud projekti raames planeeritud teenuse osutamisega;
 • kontorimööbli soetamine;
 • äriühingu tugifunktsioone toetava kontori rakendustarkvara soetamine;
 • sõiduauto soetamine;
 • mitterahalised sissemaksed;
 • ettevõtja üldkulud ja personalikulud;
 • amortisatsioonikulud;
 • pangagarantiid;
 • finants- ja pangakulud;
 • trahvid;
 • transpordikulud ja konsultatsioonikulud
 • vastavushindamisel;
 • õigusabi

Käibemaks projekti raames on abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel

Toetuse taotlemise protsess:

 • Toetuse taotlemine toimub jooksvalt.
 • Taotlus esitatakse omakäeliselt paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.
 • Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus tehakse üldjuhul starditoetuse puhul 10 päeva
  ja kasvutoetuse taotluse puhul 20 päeva jooksul


Taotluse nõuetele vastavuse kontrolli käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale aega kuni 10 tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

Nii taotluse rahuldamise kui mitterahuldamise kohta teeb EAS otsuse.


Toetus peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente:

 • äriplaan koos finantsprognoosidega kolmeks aastaks;
 • tegevus- ja finantsaruanded eelneva majandustegevuse kohta või ainult tegevusaruanne juhul, kui majandustegevust ei ole veel toimunud;
 • juhtorgani liikme või liikmete või füüsilisest isikust ettevõtja elulookirjeldus;
 • notariaalselt kinnitatud või tõestatud volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Taotluste hindamiskriteeriume on viis:

 • äriidee,
 • juhtkond,
 • turundus ja tootearendus,
 • ressursid,
 • alameetme eelistused.

Nendest märksõnadest juhinduge kindlasti ka oma ÄRIPLAANI koostamisel!


1. Äriidee puhul hinnatakse äriidee jätkusuutlikkust

 • sealhulgas turuvaldkonna valiku põhjendatust
 • taotleja teadlikkust valitud valdkonna osas
 • taotleja pakutud äriidee sobivust turutingimustele
 • turueelise kasutamist taotleja poolt
 • taotleja hinnakujundust ja -poliitikat turutingimuste kontekstis

2. Juhtkonna puhul hinnatakse juhtkonda äriidee rakendajana:

 • sealhulgas juhtkonna ja võtmetöötajate teadmiste ja kogemuste vastavust äriprojekti eesmärkidele
 • juhtkonna ja võtmetöötajate motiveeritust ja seotust ettevõttega
 • teadlikkust põhiprotsessist ja konkreetses valdkonnas äri toimimise põhimõtetest
 • teadlikkust riskidest ja nende maandamise võimalustest
 • teadlikkust äriplaani ja ettevõtte finantsplaneerimise osas

3. Turunduse ja tootearenduse puhul hinnatakse turundus- ja tootearendustegevust:

 • sealhulgas taotleja teadlikkust turundus- ja tootearendustegevuse vajalikkuse ja rakendatavuse osas
 • taotleja selgete turundus- ja tootearenduse põhimõtete olemasolu ja nende rakendatavust
 • aktiivsetest tegevustest koosneva turundus- ja tootearendusplaani olemasolu ja selle põhjendatust ning realistlikkust


4. Ressurside puhul hinnatakse ressursside planeerimist ja kvaliteeti:

 • sealhulgas põhiprotsessi jaoks vajalike põhivarade, käibevarade ja inimressursside planeerimist ja realistlikkust
 • finantsplaneerimise põhjendatust ja realistlikkust
 • riskide maandamise plaani olemasolu ja kvaliteeti


5. Alameetme eelistusteks
on taotlused, mis on seotud:

 • suure ekspordipotentsiaaliga toote turule toomise või teenuse pakkumisega
 • uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomise, samuti ettevõtte uue või oluliselt täiustatud põhiprotsessi (sealhulgas tehnoloogiliste lahenduste) rakendamisega ettevõttes, millega kaasneb ettevõtte põhiprotsessi efektiivsuse ja/või tootlikkuse kasv
 • kõrge lisandväärtusega toote või teenuse turule tootmise või arendamisega ettevõttes

Stardi- ja kasvutoetust on võimalik kasutada:

 • Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse otseselt väljatöötamisega seotud kulude katmiseks; leiutise loomisega seotud kulusid ei toetata!
 • Kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja patendi litsentside omandamisega (teiselt isikult, kelle nimele on see registreeritud) seotud kulude katmiseks;
 • Toote vastavushindamisega seotud kulude katmiseks.


iDevice ikoon Innovatsiooniosakust
Innovatsioon = T3 Time to think


Innovatsiooniosaku (http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldistinnovatsiooniosakud) abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös ülikooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm

Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis 50 000 kroonine innovatsiooniosak on mõeldud just sinule.


Toetuse eesmärk
:

 • Tippspetsialiste on piiratud arv ja neid ei jagu igasse ettevõttesse, seega on vajalik arendada oskusi arendusprojektide koos tegemiseks. Põhimõte on iseenesest tuttav juba vanarahvatarkusest: kaks pead on ikka kaks pead.
 • Läbi nutikamate lahenduste, arukama tehnoloogiakasutuse, parimate materjalide valiku, tippkvaliteediga toodete ja hästi kaitstud intellektuaalomandi kasvatame Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.
 • Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide ning katselaborite vahel, seda enam oskavad ka nemad pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi.


Kes saavad taotleda?

 • Innovatsiooniosakut saab taotleda Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja
 • Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistab EAS just neid ettevõtteid, kel varasem koostöö kogemus puudub
 • Seega ei saa innovatsiooniosakut taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga (nimekiri allpool), kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid

Milleks toetust antakse?

 • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid
 • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine
 • disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine
 • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid
 • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine
 • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine


Kes võib olla teenuse osutajaks?

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Eesti Patendiraamatukogu patendivolinikud
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)


Kui suur on toetus?

 • Taotletava toetuse maksimaalne summa on 50 000 Eesti krooni ühe taotleja kohta
 • Ühistaotluse puhul on toetuse maksimaalne summa 50 000 Eesti krooni ühe kaastaotleja kohta, kuid mitte suurem kui 250 000 Eesti krooni ühe taotluse kohta
 • Taotletava toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest

Eestist tuleb ipot (http://hei.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=679:eestist-tuleb-ipot&catid=77:2010-aprill&Itemid=53)


iDevice ikoon Kredexi stardilaen
KredExi käendusega stardilaenu abil on võimalik finantseerida alustavate ning kuni 2 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete, ka FIEde uusi investeeringuid ja käibevahendeid. Võrreldes tavalaenuga on stardilaenu eeliseks vähem riske, samuti aitab see ettevõtjaid, kellel pole tavaliseks pangalaenuks vajalikku tagatist.


Käendamise põhimõtted:

 • Ettevõtjal on esmane vastutus ehk ta peab tagama laenu isikliku käendusega 30-40% väljastava laenu summast.
 • KredEx võtab käenduses teisese vastutuse
  Kui ettevõtja äriplaan ebaõnnestub ja ta ei suuda laenu teenindada, realiseeritakse esmalt ettevõtja käendus.


Taotleda saavad

 • Kuni 250 töötajaga ettevõtted ja FIE-d, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm (3) aastat.
 • Aastakäive kuni 782 mln krooni ja/või aasta bilansimaht kuni 672 mln krooni.
 • Omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõttel ja ettevõtte ühelgi omanikul ei ei ole ületähtajalisi võlgnevusi krediidiasutuste või ületähtajalisi ajatamata maksevõlgnevusi Maksuameti ees.

Seega tagatiseks ettevõtte füüsilisest isikust omanike solidaarne isiklik käendus 30-40% ulatuses laenusummast

Tagatavate laenude tingimused:

 • Sihtotstarve investeeringud või käibevahendite finantseerimine
 • Investeerimislaenude puhul omafinantseeringu osakaal vähemalt 10% projekti maksumusest
 • Tähtaeg kuni 60 kuud
 • Laenusumma 30 000 - 1 000 000 krooni. 500 000 krooni ületavat summat on võimalik kasutada vaid investeeringuteks
 • Üks laenutaotleja saab taotleda kokku kuni 1 000 000 krooni laenu
 • Maksepuhkus kuni 6 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest
 • Refinantseerimine ei ole lubatud


Lisaks tingimusetest:

 • Käenduslepingu tasu - 0,5 % laenusummast lepingu sõlmimisel. Lisaks tuleb arvestada panga laenulepingu tasuga.
 • Laenuintress - laenu intressi, mis sisaldab ka KredExi käenduse tasu, määrab pank. Hinnanguliselt on intress vahemikus 7,5-12 %.
 • Käenduslepingu muutmise tasu - 0,2 % laenujäägilt. Lisaks tuleb arvestada pangapoolsete tasudega.

iDevice ikoon Tehnoloogiainvesteeringute toetus
Toetus on ette nähtud tööstusettevõtetele kaasaegsete seadmete soetamiseks.


Toetust saavad:

 • Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtjast äriühingud põhitegevusalaga jaos C „Töötlev tööstus" EMTAK 2008 järgi.
 • Nimetatud äriühingutest need, kes ise või kelle emaettevõte on tegutsenud põhitegevusalal vähemalt 24 kuud.

Toetust saab taotleda:

 • kuni 36 kuud kestvatele projektidele materiaalse põhivara soetamiseks või immateriaalse põhivara soetamiseks, mis on vajalik soetatud materiaalse põhivara kasutuselevõtuks;
 • väikestele ja keskmistele ettevõtetele hüvitatakse 40%, suurettevõtele 20% projekti maksumusest.
  Sealjuures peab projekti kogumaksumus olema vähemalt miljon, ühistaotluse puhul 2 miljonit krooni.


Mõned näited

 • Tallegg - tootmismahu suurendamine läbi investeeringute uutesse liinidesse, masinatesse ja seadmetesse - projekti maksumus 120 000 000, toetus 24 000 000 krooni.
 • Palmse mehhaanikakoda - 2 keevitusroboti ja pikakäigulise vertikaalfreespingi soetamine - kogumaksumus 12 840 695, toetus 5 136278 krooni.

iDevice ikoon Tootearenduse toetus

Toetuse eesmärk:

 • Kasvatada ettevõtjate käivet, sh ekspordikäivet
 • Motiveerida looma uusi, kõrge lisandväärtusega tooteid


Toetust saavad taotleda:

 • Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted saavad toetust taotleda tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks.
 • Teadusasutused saavad toetust taotleda kaheks esimeseks tegevuseks ehk nende puhul ei toetata tootearendust.


Tootearenduse toetust antakse:

 • Tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks. Eeluuringu käigus hinnatakse kavandatud tootearenduse või rakendusuuringu teostatavust ning tulemuste turupotentsiaali
 • Tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu läbiviimiseks. Rakendusuuringu käigus kontrollitakse teoreetiliste kontseptsioonide rakendatavust ja hangitakse uusi teadmisi, mis on vajalikud hilisemaks tootearenduseks.
 • Tootearenduse läbiviimiseks, sealhulgas uue toote disainimiseks, projekteerimiseks, prototüübi väljatöötamiseks ja testimiseks.


Toetuse suurus
:

 • Eeluuringu läbiviimiseks taotletava toetuse maksimaalne summa on 300 000 Eesti krooni projekti kohta.
 • Rakendusuuringu või tootearenduse läbiviimiseks taotletava toetuse minimaalne summa on 500 000 Eesti krooni ja maksimaalne summa 30 000 000 Eesti krooni projekti kohta.

NB! Ei toetata projekte, mis ei ole innovatiivsed!


iDevice ikoon Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.


Taotlejaks võib olla:

 • Eesti äriregistris registreeritud FIE või äriühing
 • MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtete või kutseühendus
 • Inkubaator või maakondlikud arenduskeskused - juhul kui kasu saavad ettevõtted

Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse hindamiskriteeriumid:

 • ettevõtja arengupotentsiaal - 25% maksimaalsest koondhindest
 • projekti mõju ettevõtjale - 30% maksimaalsest koondhindest
 • ettevõtja organisatsiooniline võimekus projekti elluviimisel - 20% maksimaalsest koondhindest
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet - 15% maksimaalsest koondhindest
 • projekti kuuluvus lõikes 5 loetletud eelistuste hulka - 10% maksimaalsest koondhindest


Eelistused

 • ettevõtja ekspordikäibe kasvuga;
 • toote- (toodete ja teenuste väljatöötamine ning uuendamine), turu- (vastavate turgude hõivamine ja laiendamine), protsessi- (uute tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomine ning juurutamine), organisatsiooni- (uuendused juhtimises ja töökorralduses) ja ärimudeli innovatsiooniga (toote, kliendi ja toote pakkumise viisi välja vahetamine);
 • ettevõtja tootlikkuse tõstmisega.

Toetust antakse:

 • kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbiviimiseks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täiendkoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine;
 • minimaalne suurus on 25 000 krooni projekti kohta. Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.

iDevice ikoon Arendustöötaja kaasamise toetuse
Toetuse eesmärk on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.


Oodatav tulemus:

 • Arendatakse ettevõtetes uusi tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid ja protsesse või täiendatakse oluliselt olemasolevaid
 • Suureneb ettevõtete rahvusvaheline turundusvõimekus
 • Areneb ettevõtete ärimudel
 • Paraneb ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöö.


Taotlejaks võivad olla Eestis Äriregistrisse kantud väikese - ja keskmise suurusega äriühingud.


Toetuse suurus
:

 • Toetussumma ülemist ja alumist piirmäära ei ole määratletud.
 • Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.
 • Toetuse finantseerimise perioodiks on kuni 36 kuud.

iDevice ikoon Klastrite arendamise toetus
ettevõtete tulu suurendamiseks partnerluse kaudu

iDevice ikoon Eksporditurunduse toetus

Toetus on ette nähtud toodete ekspordituru nõuetega vastavusse viimiseks, tootenäidiste tellimiseks, brändide väljatöötamiseks, sihtturgude külastamiseks, turundusürituste korraldamiseks ja turu-uuringuteks.

Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust.

Toetust saab taotleda tootearenduskuludeks (ekspordituru nõuetega vastavusse viimine, tootenäidiste ja reklaammaterjali valmistamine, tootebrändide väljatöötamine ja registreerimine sihtriigis), turu-uuringuteks, sihtturgude külastamiseks ja turundusürituste korraldamiseks


Toetust taotleda võib
nii tegutsev kui ka alustav eksportöör, sõltumata ettevõtte suurusest.

Toetuse suurus ja projektide kestvus:

 • Minimaalne suurus on 150 000 ja maksimaalne 1 500 000 krooni projekti kohta.
 • Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.
 • Projektide kestvuseks on 12-24 kuud.

iDevice ikoon Ühisturunduse toetus
Toetus on ette nähtud väliskontaktide leidmiseks, taustauuringuteks, turundusüritusteks ja seminaride

Taotlejaks võib olla ettevõtete või kutseühendus, ettevõtlusinkubaator, teadus- ja tehnoloogiapark, maakondlik arenduskeskus ning tehnoloogia arenduskeskus - peamine tingimus on, et kasusaajateks oleksid ettevõtjad. Ühes projektis peab olema vähemalt neli kasusaajat.

Toetust on võimalik taotleda väliskontaktide leidmiseks ja välispartneri kaasamiseks, taustauuringute tegemiseks, turundusürituste, infopäevade ja seminaride korraldamiseks.


iDevice ikoon Välismessitoetus
Toetus on ette nähtud messide külastamiseks ja nendel osalemiseks

Juhul kui kasusaajaks on ettevõtjad, võivad toetust taotleda ka ettevõtjate ja kutseühendused, ettevõtlusinkubaatorid, teadus- ja tehnoloogiapargid, maakondlikud arenduskeskused ja tehnoloogia arenduskeskused.

Toetust antakse välismessi ühiskülastuseks ning välismessil osalemiseks individuaalselt või ühisstendiga.

Toetuse tingimused:

 • Toetuse minimaalne suurus ühe välismessi külastamiseks on 40 000 ja maksimaalne suurus 150 000 krooni taotluse kohta.
 • Toetuse maksimaalne suurus ühel välismessil osalemiseks on 750 000 Eesti krooni.
 • Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.

iDevide ikoon Selgita välja

Mõtled läbi oma võimalikud äriideed, seejärel selgita välja, kas nende käivitamiseks on võimalik saada EASi toetusi?

Kasutada saad Toetusvõimaluste andmebaasi (http://easbaas.5dvision.ee/) EASi kodulehelt.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.