Ettevõtlus ja ettevõtlikkus

iDevide ikoon Mõtisklus
Iseloomusta ettevõtjat?

Ettevõtlikuks käitumiseks vajalikud loovad oskused ja võimed (12 olulisemat Ettevõtluspedagoogika pilootprojekt, Tartu 2008)

 • Julgus katsetada ja riskida
 • Otsustusjulgus
 • Ajajuhtimine, iseenda juhtimine
 • Kuulamisoskus
 • Delegeerimisoskus
 • Presenteerimisoskus
 • Erimeelsustega toimetulek
 • Suhtlemisoskus
 • Koostööoskus
 • Kriitilise analüüsi oskus
 • Planeerimisoskus
 • Ebaeduga toimetulek

Milline on Eesti ettevõtja? (Eesti Konjuktuuriinstituut, 2005)

Vanus

 • 16-24 3%
 • 25-34 25%
 • 35-44 35%
 • 45-54 8%

Sugu

 • Mehed 65%
 • Naised 35%

Haridus

 • Alg- ja põhiharidus 2%
 • Kes- ja keskeriharidus 55%
 • Kõrgharidus 43%

Naisettevõtjate eripära

 • Raskendatud tõus karjääriredelil (meestega võrreldes)
 • Säästude suurem osakaal finantseerimisel, lisanduvad sõprade ja sugulaste vahendid
 • Paindlikkuse taotlus ettevõtte rajamisel
 • Meesettevõtjatega võrreldes lühemad tööpäevad ja -nädalad
 • Omatakse vähem kasulikke tutvusi ja kontakte, nende mõju tegevusele on väiksem
 • Teenindus- ja kaubandusfirmade suur osakaal
 • Keskmisest väiksemad, rutiinsemad ettevõtted (see võib olla tingitud eelpool toodud barjääridest)
 • Alustavad keskmisest vanematena (sageli vanuses 35-45 a)
 • Nõunikuks on enamasti abikaasa või lähedased sõbrad
 • Ettevõtlusega alustamise tõukejõuks on sageli rahulolematus oma senise tööga (kutsega)

Inglismaal (2004) läbiviidud uuringud näitavad

 • Naisettevõtjad on äri alustades professionaalsemad ja vastutusvõimelisemad (2005)
 • Kasutavad rohkem raamatupidaja jm välist abi (2005)
 • Taotlevad rohkem alustava ettevõtjate toetusi (33% vs 20%) (2004)
 • Vähem esindatud endale tööd andvate inimeste hulgas (selfemployed), kuigi moodustavad 44% majanduslikult aktiivsetest inimestest

Ettevõtjaks hakkamise kaks suurt mõjurit

 • Vajadus alustada oma äri, nn sunnitud ettevõtlikkus: puudub töö ja võimalus leida tööd, palgatöö ei taga äraelamist - omane kvalifitseerimata või madalalt kvalifitseeritud tööjõule ja suhteliselt madala sissetulekuga ühiskonnale
 • Võimalustest tulenev, nn loov ettevõtlus - omane kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule ja kõrgema elatustasemega riikidele

Kui on olemas eeldused edukaks ettevõtjaks kujunemiseks, siis seejärel saab määravaks motivatsioon.


Motivatsiooniga seotud
vajadusi

 • Eluviis: vabadus olla iseseisev, ise otsustada ja vastutada, pole ülemust "Olen iseendale ülemus", elada muutustes
 • Eesmärk: luua endale töökoht, teenida palju raha, ideid ellu viia, olla parim, investeerida tulevikku, enesetoetus
 • Edukuse märgid: ettevõtja staatus, staatuse sümbolid: auto, firma, palju alluvaid, "kõik arvestavad minuga", kasvav ettevõte, tuntus, tunnustus jne

Ettevõtlusega alustamise motiivid (Eesti, 2004)

 • Olla iseenda peremees - 86%
 • Teenida praegusest rohkem - 86%
 • Teenida väga hästi - 84%
 • End proovile panna - 82%
 • Viia ellu ideed või uuendust - 76%
 • Hobi arendamine äritegevuseks - 75%
 • Töö kaotus - 67%
 • Ühiskonnas parem positsioon - 64%
 • Teisi juhtida ja motiveerida - 48%
 • Olla tehniliste ideede rakendamisel esirinnas - 36%
 • Rahulolematus praeguse tööga - 28%

Tabel 3. Ettevõtjaks olemise hüved ja väljakutsed/probleemid

Ettevõtjad on riskijulged. Neil on tavaliselt ka ohtlikud hobid - lainelauasõit, ralli, lendamine - nad peavad oma adrenaliinilaksu kätte saama. Õiged isikuomandused on ettevõtlusega alustamiseks palju olulisemad kui äriidee.

Ettevõtlik inimene on (EAS):

 • Konkurentsivõimeline töövõtja
 • Aktiivne tegelane kogukonnas
 • Hea tööandja
 • Riske võttev ettevõtja
 • Huvitav inimene

"Ettevõtlus algab aga teadupärast ettevõtlikkusest, ehk tahtest ja julgusest oma mõtted ellu viia. Sest ettevõtlik inimene on alati valmis oma häid ideid ellu rakendama, juurde õppima, kriitiliselt mõtlema ning elus hakkama saama"

EAS ettevõtlusteadlikkuse koordinaator Mehis Pärn

Ettevõtjaks hakkamise võimalikkus:

 • Majanduslik olukord, majanduspoliitika ja ettevõtluse tugisüsteemid - abi alustava ettevõttele
 • Algkapitali ja teiste vajalike ressursside olemasolu või kättesaadavus - kas on stardikapital ja oskustega töötajad?
 • Erialane ettevalmistus - haridus, töökogemus, ...
 • Turunduskogemused ja teadmised - edukas saab olla ettevõtja, kelle tegevus on orienteeritud turule, tarbija vajaduste rahuldamisele

Tabel 4. Erineva kasvupotentsiaaliga ettevõtted

Ettevõtluskompetents aitab muuta ideed tegelikkuseks, seda nii üksikisiku, kohaliku kogukonna kui ka ettevõtte tasandil. Kompetentsi kujundamise all peetakse silmas nii loova, uuendusliku ja riskijulge hoiaku arendamist kui ka konkreetsete (äri)ideede realiseerimiseks vajalike oskuste õpetamist.

Joonis 1. Ettevõtluskompetentsi kujunemine

Hinnang vajalikele oskustele äri alustamisel (Eesti 2004)

 • Teadmised, kellega rääkida ettevõtlusalase abi saamiseks - 64%
 • Hea probleemide lahendamise oskus - 64%
 • Teadmised finants. vahendite leidmiseks - 43%
 • Turundusalased oskused - 36%
 • Teadmised äriplaani koostamiseks - 34%
 • Raamatupidamisalased oskused - 28%
 • Ärialane haridus - 21%
 • Ettevõtte juhtimise kogemus - 17%

Ettevõtjaks muudab inimese selline tegevus, mida nimetatakse ettevõtluseks. Maksuseadused ütlevad, et kui inimene, kes ettevõtlustuluks nimetatavat tulu teenib ja ettevõtlusega tegeleb, maksustatakse ettevõtlustuluna hoolimata sellest, kas ta on ettevõtjana registreeritud või ei.

Ettevõtlikkus Eestis

 • Ettevõtlikkuse üheks regionaalset jaotust iseloomustavaks näitajaks on tegutsevate ettevõtete arv piirkonna tuhande elaniku kohta
 • Eestis on keskmiselt 53 äriühingut ja 48 FIEt, st 101 ettevõtet 1000 elaniku kohta
 • Ettevõtete jaotus suuruse järgi ja panus tööhõivesse näitab hõive kasvu mikroettevõtetes (1-9 töötajat) ja üle 100 töötajaga ettevõttes

See viitab eestlaste suhteliselt suurele ettevõtlikkusele, võrreldes näiteks EL keskmisega - 52 ettevõtet tuhande elaniku kohta.

Äriühingute suhtes on see näitaja kõige kõrgem

 • Tallinnas - 98
 • Järgneb Tartu - 52
 • Väikseim Narva - 14,5

FIEde arvukus on kõrgeim Saaremaal - 77, järgneb Hiiumaa - 74, väikseim jällegi Narvas - 20

Ettevõtte vormid ja toimimise põhialused on Eestis reguleeritud Äriseadustikuga, (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278874), mis jõustus 1. septembrist 1995:

 • defineerib äriregistri pidamise ja töökorra
 • sätestab ärinime ehk firma mõiste
iDevide ikoon Mõtisklus
Kas sul on eeldused ettevõtjana tegutsemiseks?

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.