Ettevõtluse olemus

Ettevõtluse defineerimine tundub esmapilgul olevat lihtne, kuid tegelikult see nii ei ole, erinevad autorid on pakkunud välja arvukalt ettevõtluse definitsioone.

Eestis on tähtsaimad ettevõtlust reguleerivad seadusi äriseadustik (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278874), kus on esitatud ettevõtja kohta järgmine definitsioon:

Ettevõtja on nii äriühing kui ka füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.

Ettevõte käesoleva seaduse tähenduses on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb. Ettevõte koosneb asjadest, õigustest ja kohustustest, mis on määratud või olemuselt peaks olema määratud ettevõtte tegevuseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (www.eas.ee)

Ettevõtja
Isik, kes organiseerib, juhib ja võtab enda kanda ettevõtlusega seotud riske, tootes (pakkudes) ühiskonnale kaupu või teenuseid, mida see tema arvates vajab ja kes loodab saada oma tegevuse tulemusena kasumit.

Ettevõte
Tööjõu ja kapitaliga varustatud iseseisev majandusüksus. Iseseisva majandusüksuse tunnusteks on varade lahusus, oma bilanss, raamatupidamine ja juhtimine.

Ettevõtlus
Uute võimaluste otsimise protsess kasutamaks ära uusi lahendusi millegi tegemisel, valmistamisel, tegevus, kus ollakse ärksad uutele võimalustele ja ületatakse vanu piiranguid.

Ettevõtluse tähtsus ja roll majanduses põhineb järgnevate aspektidel (Mägi 2005):
Ettevõtlus on alati eesmärgistatud ja kindlustab inimeste ja kogu ühiskonna eluvajaduse rahuldamise. Oma olemuselt on ettevõtlus uute ideede ja tulude suurendamise võimaluste pidev otsing, tagades sellega ühiskonna progressiivse arengu. Tulud ettevõtlusest on iga riigi ja piirkonna üheks põhiliseks sissetulekuallikaks.

Ettevõtjateks on

  • Inimene füüsilisest isikust ettevõtjana (real person)
  • Äriühing juriidilisest isikust ettevõtjana

Ettevõtte omanik on ettevõtlik inimene, keda rahvasuu nimetab ettevõtjaks

Ettevõtjat peetakse äritegevuse peamiseks mootoriks turumajanduses; ettevõtja on iseendale nii tööandja kui palgamaksja, saades samal ajal tulu ka kasumi arvelt. Palgatöötaja müüb oma võimet teha tööd ja saab ettevõtja käest samal ajal palka.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.