Ärinimi

Ärinimi ehk firma on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb, mis on reguleeritud Äriseadustikus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278874)

Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi

 • Peab sisaldama ettevõtja ees ja perekonnanime ning ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit ega lühendit
 • FIEst talupidaja ärinimi ei pea sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime juhul, kui ärinimes sisaldub talu nimi

Ärinimi peab selgesti eristuma teistest samas tööpiirkonnas Äriregistrisse kantud ärinimedest

 • Kui FIE võõrandab teisele FIEle ettevõtte, võib omandaja senise ärinime all edasi tegutseda võõrandaja kirjalikul nõusolekul.
 • Kui füüsiline isik omandab ettevõtte pärimise teel, võib omandaja senise ärinime all edasi tegutseda.
 • FIEl võib olla mitu ärinime, kui neid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta.

Äriühingu ärinimi

 • Äriühingul võib olla vaid üks ärinimi ja see peab olema selgesti eristuv teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest
 • Osaühingu nimi peab sisaldama lühendit täiendit "osaühing" jne
 • Täiendid ärinimes lühendatakse järgmiselt OÜ jne
 • Täiendeid kasutatakse ärinime alguses või lõpus

Äriseadustik seab ärinimedele piirangud, nagu näiteks:

 • Ärinimi ei või olla eksitav näiteks ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas
 • See ei tohi olla vastuolus heade kommetega
 • Ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist
 • Ärinimes ei tohi kasutada riigi või kohaliku omavalitsuse organite või asutuste nimetusi
 • Ärinimi peab olema ladina tähestikus

Ettevõttel on oma ärinimele ainuõigus ja ärinime ei võõrandata ilma ettevõtteta (välja arvatud likvideerimine või pankrot).

Kokkuvõtlikult ärinimest

 • Äriühingul on ainult üks ärinimi
 • Nime valimisel on piirangud seoses õigusliku vormi, heade tavade, kaubamärgi, geograafilise koha, riigi, haldusüksuse ja isiku nime kasutamisega.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.