Tulundusühistu

Tulundusühistu (TÜ) on äriühing, mille eesmärgiks on ühise majandustegevuse kaudu toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve. Liikmed osalevad ühistus tarbijate, hankijate, tööpanuse või teenuse kasutamise kaudu, st ühistud jaotatakse teenuse liigi järgi (nt tarbijate ühistu, tootjate ühistu). Tulundusühistut reguleerivad Tulundusühistuseadus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278884) ja Äriseadustik (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278874) (kohaldatakse osaühingu kohta käivaid nõudeid).


Ühistu vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Ühistu liikmel varalist vastutust ei ole. Samas võib põhikirjaga ette näha ühistu liikmete täieliku isikliku vastutuse (liikmed vastutavad ühistu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga) või lisavastutuse (vastutus põhikirjaga ettenähtud ulatuses). Lisavastutuse summa peab olema vähemalt 40 000 krooni. Kui ühistu liikmetel isiklikku vastutust ei ole, peab tulundusühistu osakapital olema vähemalt 40 000 krooni. Tulundusühistu osakapital koosneb ühistu liikmete osamaksudest.


Tulundusühistu asutajateks peavad olema vähemalt viis füüsilist või juriidilist isikut. Asutajaid võib olla vähem, kui vähemalt kolm asutajat on ühistud. Asutamiseks sõlmitakse asutamisleping ja kinnitatakse põhikiri, mis on kõigi asutajate poolt allkirjastatud ja notariaalselt tõestatud. Ühistu kantakse äriregistrisse juhatuse avalduse alusel.
Pärast äriregistrisse kandmist võib ühistu vastu võtta uusi liikmeid. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus. Ühistu liikmel on õigus avalduse alusel ühistust välja astuda.


Ühistu ärinimi peab sisaldama sõna „ühistu" ja tegevusalale viitavat täiendit. Ühistu, mille kõik liikmed on ühistud, võib kasutada ärinimes sõna „keskühistu".


Ühistu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. Ühistut esindab ja juhib juhatus, (kus võib olla üks või mitu liiget) mille valib üldkoosolek. Ühistul peab olema nõukogu, kui liikmeid on üle 200 või osakapital on suurem kui 400 000 krooni.
Ühistu lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või pankroti välja kuulutamisega. Üldkoosolek peab otsustama ühistu lõpetamise ka juhul, kui liikmete arv on kuue kuu jooksul olnud lubatust väiksem. Osaühing loetakse lõpetatuks alates kande tegemisest äriregistrisse. Sundlõpetamine jõustub kohtulahendi jõustumisega. Lõpetamisel viiakse läbi likvideerimismenetlus.

iDevice ikoon Tulundusühistust lisaks

Tulundusühistu erineb äriühinguna nn kapitaliühingutest, aktsiaseltsist ja osaühingust selle poolest, et kõigil liikmetel on võrdne hääleõigus sõltumata sissemakse suurusest. Minimaalne liikmete arv on viis, kohustuslik osakapital minimaalselt 40 000 krooni või liikmete vastutus ühistu kohustuste eest selle summa ulatuses.

Olemuselt ettevõtjate - tootjate või tarbijate koostegutsemise vorm:

  • Tulu jaotamise aluseks on eelkõige ühistegevuses (tarbimises, müügis, varustamises, toorme töötlemises) osalemise maht.
  • Ettevõtte vorm on levinud kui tootjate ühendus põllumajandussaaduste töötlemiseks, samuti tarbijate ühendusena.
  • Lisaks äriseadustikule reguleerib seda ettevõtte vormi tulundusühistuseadus.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.