///Ettevalmistus vanemraamatupidaja tase 6 kutseeksamiks
Ettevalmistus vanemraamatupidaja tase 6 kutseeksamiks 2019-01-28T13:03:00+00:00

Ettevalmistus vanemraamatupidaja tase 6 kutseeksamiks

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Raamatupidajad

Õppe eesmärk

tõsta raamatupidaja (arvestusala spetsialisti) kutsealaseid teadmisi ja oskusi lähtuvalt raamatupidaja tase 6 kutsestandardist.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • rakendab Eesti finantsaruandluse standardist ja Euroopa Liidus tunnustatud standarditest tulenevate arvestuse ja aruandluse põhimõtteid,
 • omab teadmisi maksunduse põhimõistetest, maksude ja maksete arvestamisest ning valdkonda reguleerivast seadusandlusest;
 • rakendab eelarvestamise, kulu- ja juhtimisarvestuse ja finantsanalüüsi põhimõtteid erialaste situatsioonide lahendamisel.

Õppesisu

 1. Sissejuhatus
 • Raamatupidaja kutse-eetika
 • Andmekaitse põhinõuded raamatupidamise korraldamisele
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 • Raha ajaväärtuse kontseptsioon
 • Audiitortegevuse regulatsioon. Sise- ja välisaudit.
 1. Finantsraamatupidamine/ Finantsarvestus
 • Raamatupidamist reguleeriv seadusandlus, juhendid, rahvusvahelised standardid
 • Käibe- ja põhivara liigid: arvestuspõhimõtted, raamatupidamislikud hinnangud
 • Lühi-ja pikaajaliste kohustiste arvestus
 • Omakapitali arvestus aktsiaseltsis ja osaühingus
 • Raamatupidamise sise-eeskiri
 • Majandusaasta aruande koostis lähtudes majandusaasta aruande taksonoomiast
 • Raamatupidamise aastaaruande koostis ja koostamise käik
 • Raamatupidamisaruannete koostamine Excelis
 1. Maksuarvestus
 • Maksukorralduse seadus: maksumaksja õigused ja kohustused.
 • Tulumaksuseadus: ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud ning maksustamise aspektid (kingitused, annetused, liikmemaksud, vastuvõtukulud, dividendid, erisoodustused, töölähetustega seotud väljamaksed).
 • Tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA maksuerisused.
 • Töötasuarvestus
 • Residentide ja mitteresidentide töötasu maksustamine ning deklareerimine.
 • Kauba, teenuse käibe tekkimise aeg ja koht ning maksustatav väärtus.
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine.
 • Arvetele esitatavad nõuded ja sisendkäibemaku mahaarvamise aeg ja tingimused.
 • Käibe deklareerimine deklaratsioonidel (KMD, KMD INF, VD).​
 1. Juhtimisarvestus
 • Kulude liigitamine ja kuluarvestussüsteemi loomine ettevõttes
 • Kulud-maht-kasum analüüs
 • Täis- ja osa(muutuv)kuluarvestus
 • Tellimusjärgne ja protsessiarvestus
 • Standard- ja tegevuspõhine kuluarvestus
 • Vastutuspõhine arvestussüsteem
 • Eelarvestamise alused
 • Investeeringute eelarvestamine ja analüüs
 • Koondeelarve ja põhitegevuse eelarved
 • Finantseelarved
 • Finantsanalüüsi meetodid ja võtted
 • Absoluut- ja suhtarvud, keskmised, juurdekasvutempod
 • Lühi- ja pikaajaline maksevõime analüüs
 • Efektiivsuse analüüs
 • Tasuvuse analüüs
 • Rahavoogude analüüs

Õppemeetodid

Loeng, praktilised harjutused, demonstratsioon, paaristöö.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Nõutav on vähemalt 80% kontakttundides osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine.

 Hindamismeetod

 

Hindamiskriteeriumid
Teemavaldkonna praktiliste ülesannete lahendamine
kirjalik proovieksam (hõlmab kõiki läbitud teemasid ja järgib kutseeksami vormi) Hindamisel lähtutakse vanemraamatupidaja tase 6 hindamisstandardis esitatud kriteeriumitest, millest peamised on:

•      rakendab Eesti finantsaruandluse standardist ja Euroopa Liidus tunnustatud standarditest tulenevate arvestuse ja aruandluse põhimõtteid,

•        omab teadmisi maksunduse põhimõistetest, maksude ja maksete arvestamisest ning valdkonda reguleerivast seadusandlusest;

•        rakendab eelarvestamise, kulu- ja juhtimisarvestuse ja finantsanalüüsi põhimõtteid erialaste situatsioonide lahendamisel.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

 • Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

 • Malle Kasearu,BA, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli finantsarvestuse lektor
 • Kaidi Kallaste, PhD, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maksunduse lektor
 • Helle Noorväli, PhD, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli finantsanalüüsi lektor
 • Ave Nukka, MBA, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rahanduse lektor
 • Merje Õun, MA, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli juhtimisarvestuse lektor.

Koolituse maksumus: 999€, mis sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki.

Minimaalne koolitusgrupi suurus on 6 osalejat

Registreeri koolitusele