Ettevõtlus (50+) – äriideest oma ärini

Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.10.2012 ja käskkirja nr. 6-3/7

Õppekava koostaja: Eva Vahtramäe, lektor, andragoog tase IV, eva@lvrkk.ee

Õppekavarühm: 345 Juhtimine ja haldus

Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min): 66

 • s.h. – auditoorse töö maht tundides: 14
 • praktilise töö maht tundides: 26
 • iseseisva töö maht tundides: 26

Õppekava koostamise alus: Väikeettevõtluse kutsehariduse õppekava; Ärikorralduse kutsehariduse õppekava. Väikeettevõtja V kutsestandard.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Vanemaealised (50+) inimesed, kes soovivad alustada ettevõtlusega.

Õppe eesmärk

Ettevõtluse alustamine ilma põhjaliku äriplaanita on riskantne, kuna põhjalikult läbimõtlemata äriidee ellurakendamine õnnestub harva. Antud koolitus on mõeldud vanemaealistele inimestele, kes soovivad alustada ettevõtlusega ja olla endale ise tööandjaks, maandada majanduslikke riske, et suhtumist nii enda kui ka kogukonna tegemistesse.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • tunneb Eesti ettevõtluse olukorda, seda reguleerivaid õigusakte;
 • oskab hinnata sihtrühmade teenuste vajadust ning tunneb turgu;
 • kavandab innovaatilisi teenuseid (tooteid), analüüsib oma äriideed;
 • mõistab ettevõtluse olemust ja äriidee elluviimise põhimõtteid;
 • näeb potentsiaali toodete, teenuste ning äriidee arendamisel;
 • omab ülevaadet ettevõtlusvormidest ja ettevõtte asutamisest;
 • teab eelarve koostamise põhimõtteid, oskab leida ideedele rahastusallikaid;
  koostab äriplaani..

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Vanemaealised (50+) inimesed, kes soovivad alustada ettevõtlusega. Grupi suurus 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks (millised eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus)

Arvutikasutamise oskus

Õppekava struktuur

Nimetused ja mahud tundides:

1. auditoorse töö teemad

 • Äriidee ja selle analüüs 2 tundi
 • Äriplaani olemus ja koostamise tehnika 2 tundi
 • Turu-uuring ja selle läbi viimine äriplaani koostamiseks 2 tundi
 • Võimalused äriplaanide rahastamiseks 2 tundi
 • Innovatsioon ja selle rakendamise võimalused erinevates ettevõtte elutsükli faasides ning äriidee arendamisel 2 tundi
 • Äriplaani tekstiosa ja finantsosa koostamise üldised põhimõtted 2 tundi
 • Äriplaani esitluse koostamine ja selle kaitsmine 2 tundi

2. praktilise töö lühikirjeldus

 • Äriidee püstitamine ja hindamine (k.a rahastajate kriitilise hindamise ül) 4 t
 • Turu-uuringu läbiviimine ja konkurentsianalüüs 4 t
 • Äriplaani tulude plaani koostamine, omahinna arvutused 4 t
 • Äriplaani finantsprognoosid 8 t
 • Äriplaanide kaitsmine ja äriplaanide analüüs 4 tundi

3.Iseseisva töö lühikirjeldus 26 tundi

 • Iseseisva tööna valmib koolitatavatel äriplaan

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

 • osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 • praktilise äriidee kaardistuse koostamine, (lihtsustatud) äriplaani koostamine (is.tööna);
 • äriplaani esitluse koostamine (Power Point) ja ettekanne;
 • hindamine- mitteeristav.

Hindamismeetodid:

1.Praktilise äriidee kaardistus; selle põhjal (lihtsustatud) äriplaani koostamine

 • Äriidee kaardistus toetub põhimudelile (mida, kellele, kuidas ja kuidas eristutakse). Täpsustatud on ka küsimust miks (millele tugineb enda motivatsioon ettevõtet luua).
 • Äriplaan on koostatud lähtuvalt lihtsustatud formularist, mis annab võimaluse erinevatele rahastajatele hiljem (rahastaja) nõuetekohast äriplaani esitada. Esitatud on kõik äriplaani peatükid.

2. Esitlus

 • Koostatud on powerpoint esitus, mis lähtub nii äriidee kaardistuse (põhiküsimustest) kui äriplaani ülesehitusest.
 • Esitlus on ette kantud viimases loengus.

Põhilektori või -õppejõu andmed

 • Eva Vahtramäe (eva@lvrkk.ee). Tln Pedagoogika Ülikool Organisatsioonikäitumise magister . Ettevõtluse valdkonna lektor- koolitaja, LVRKK. Kogemus õpetada ettevõtlust ja äriplaani koostamist – 17.a.
  Ettevõtja (oma kogemusena) – 8.a. Andragoog IV tase
 • Raili Kuusik (raili@lvrkk.ee). magistrikraad riigiteadustes, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Ettevõtluse ja
  majandusarvestuse õppetooli ärijuhtimise õppekava juhtiv lektor, finantsjuhtimise õppejõud. Teostanud TTÜ lõputööna Tallinna. Kaubamaja AS finantsanalüüsi. Töötanud KOV-is pearaamatupidaja-finantsjuhina kolm aastat. Kirjutanud koostöös Sander Karu ja Kertu Lääts´iga juhtimisarvestuse valdkonna ülesannete kogumiku “ 70 Kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet” Rafiko 2008. Käsitletud tulude ja kulude vastandamise teemat, kulude liigitust, tegevuspõhist kuluarvestust (ABC

Koolitus on tasuta

Registreeri