//Raamatukogu
Raamatukogu 2019-06-27T07:48:33+00:00

Raamatukogu

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu (põhimäärus) on erialaraamatukogu, mis on avatud üliõpilastele, õpilastele, õppejõududele, töötajatele, valla elanikele ja teistele lugejatele, kes leiavad raamatukogust endale vajalikku informatsiooni ning täidavad raamatukogu kasutamise eeskirja.

Ava e-kataloog RIKSWEB

 • teavikute kohal- ja kojulaenutus;
 • teatme- ja infoteenindus;
 • elektrooniliste andmebaaside kasutamine;
 • lugemissaali kasutamine;
 • arvutite kasutamine;
 • infotarbijakoolitus;
 • RVL raamatukogudevaheline laenutus.

Tasulised teenused:

 • printimine;
 • koopiate tegemine.

Vaata hinnakirja lähemalt.

EBSCO (Electronic Information for Libraries Direct) – andmebaasid on Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) ja Elton B. Stephens Company (EBSCO) ühisprojekt, mille raames on andmebaasid tehtud kättesaadavaks kõikidele George Sorose poolt finantseeritud Avatud Ühiskonna Instituudi võrgustikus olevatele riikidele. Võimaldavad teha otsinguid 21 000 elektroonilise majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteadusalase ajakirja, ajalehe, teatmeteose hulgas.

NB! Sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja parooli saab teenindusletist.

Viivise rakendamise kord Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis:

 1. Tähtajaks tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,01€ ühe teaviku kohta iga hilinenud päeva eest,
 2. viivise arvestamine algab nädal pärast laenutustähtaja lõppemist,
 3. kui teavik on kaduma läinud, võetakse viivist vastavalt p 1 kehtestatud korrale. Lisaks sellele tuleb kaduma läinud teavik asendada või hüvitada vastavalt kehtestatud korrale.

Kaotatud või rikutud teaviku asendamise ja hüvitamise kord Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis

 1. Laenutatud teaviku kaotamise või rikkumise korral peab lugeja selle asendama samaväärse teaviku või selle uuema trükiga. Teaviku rikkumiseks loetakse ka lehtede väljatõmbamist ning raamatusse märkmete tegemist,
 2. juhul, kui teaviku asendamine sama teavikuga ei ole võimalik, siis võib kokkuleppel raamatukoguhoidjaga selle asendada mõne muu raamatukogule vajaliku teavikuga või hüvitama kaotatud või rikutud teaviku raamatukogu poolt määratud summas,
 3. teaviku väärtuse hüvitamisest saadud sissemaksetest laekunud rahasummad kasutatakse teavikute ostmiseks raamatukogule, kaotatud teavikute hüvitamine ei vabasta lugejat viivise tasumisest.
Üldsätted
 1. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu (edaspidiraamatukogu) kasutamise eeskiri reguleerib raamatukogu teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.
 2. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu kasutajateks võivad olla kõik isikud, kellele raamatukogu on andnud raamatukogu lugejaõigused.

Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejaõiguste saamisel kinnitab lugeja allkirjaga, et on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustub seda järgima.

 1. Lugejapiletina on kasutusel ID-kaart. Selle puudumisel peab raamatukogu külastades kaasas olema mõni muu isikut tõendav dokument.
 2. Lugeja on kohustatud informeerima raamatukogu töötajaid kontaktandmete muutumisest, ID-kaardi kaotamisest.
 3. Raamatukogu teenuste kasutamine on lugejatele tasuta. Printimine ja paljundamine on tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab õppeasutuse rektor.
 4. Raamatukogu poolt pakutavad teenused:
  • teavikute kojulaenutus;
  • teatme- ja infoteenindus;
  • elektrooniliste andmebaaside kasutamine;
  • lugemissaali kasutamine;
  • arvutite kasutamine;
  • infotarbijakoolitus;
  • printimine;
  • koopiate tegemine.
Teavikute kasutamise kord
 1. Teavikuid laenutatakse koju või kohapeal kasutamiseks.
 2. Üldjuhul laenutatakse raamatuid koju 21 kalendripäevaks. Nõudluse puudumisel võib laenutustähtaega pikendada raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel. Raamatukogu võlglastel tagastamistähtaega ei pikendata.
 3. Koju ei laenutata:
  • teatmeteosete ainueksemplare;
  • värskeid ajakirju;
  • värskeid ajalehti;
  • diplomitöid.
 4. Tagastamistähtaegade ületamisel tuleb maksta viivist vastavalt rektori käskkirjaga kehtestatud korrale.
 5. Juhul, kui lugeja vaatamata kolmekordsele meeldetuletustele ei tagasta laenutatud teavikuid, on raamatukogul õigus avalikustada võlglase nimi raamatukogu kodulehel.
 6. Suure nõudlusega teavikutele võib lugeja ja raamatukoguhoidja vahelisel suulisel kokkuleppel kehtestada lühema laenutustähtaja.
 7. Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda kohapeal, telefoni, e-posti teel või raamatukogu elektroonilise kataloogi kaudu. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Reserveeritud teavikut hoitakse lugejale 3 päeva.
 8. Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest raamatukogudest.
 9. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli töötajatel tuleb töövahekorra lõpetamisel ja üliõpilastel õpingute lõpetamisel või katkestamisel tagastada raamatukogule kõik laenutatud trükised, sõltumata laenutustähtajast.
 10. Akadeemilisel puhkusel olevatele üliõpilastele toimub teavikute laenutamine kokkuleppel raamatukoguhoidajaga.
Lugeja vastutus
 1. Lugeja vastutab laenatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni raamatukoguhoidjale.
 2. Lugeja on kohustatud:
  • trükiseid hoolikalt hoidma;
  • raamatu saamisel kontrollima selle korrasolekut: rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukoguhoidjale;
  • kinni pidama avariiulitel raamatu paigutamise korrast;
  • tagastama raamatud tähtajaks (mitteõigeaegselt tagastatud teaviku eest tasub lugeja viivist 0,01€ ühe teaviku kohta iga hilinenud päeva eest).
 3. Viivise arvestamine algab nädal pärast laenutustähtaja lõppemist.
 4. Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga, mille raamatukoguhoidja on tunnistanud sisu ja hinna poolest samaväärseks. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitab ta teaviku väärtuse raamatukogu määratud summas.
Sisekord
 1. Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriietes ja suurte kottidega.
 2. Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.
 3. Lugemistoas on keelatud kasutada mobiiltelefoni.
 4. Lugeja peab arvestama raamatukogutöötaja märkusi.
 5. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.
 6. Probleemide või ettepanekutega võivad lugejad pöörduda raamatukogutöötaja poole või edastada need elektrooniliselt raamatukogu@lvrkk.ee.
 7. Ohusignaali korral tuleb juhinduda raamatukogutöötaja korraldustest.
 8. Käesolevate juhiste mittetäitmise korral võib raamatukogu juhataja kuni kuueks kuuks ära võtta raamatukogu kasutamise õiguse.

Raamatukogu kasutamise korraga on võimalik tutvuda raamatukogus või raamatukogu kodulehel.

Küsi raamatukoguhoidjalt

Ülle Kalvik
Raamatukogu juhataja
Kabinet: G205
☏ 329 5972
✍ raamatukogu(ät)lvrkk.ee

Marje Miks
Raamatukoguhoidja
Kabinet: G205
☏ 329 5972
✍ raamatukogu(ät)lvrkk.ee