/, Vilistlased/Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi väljakuulutamine

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi väljakuulutamine

Haridus- ja teadusminister kuulutab välja 2018. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi.

Konkursi valdkonnad on järgnevad:

 • bio- ja keskkonnateadused
 • ühiskonnateadused ja kultuur
 • terviseuuringud
 • loodusteadused ja tehnika

Konkursi tasemekategooriad on järgmised:

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd
 • magistriõppe üliõpilaste teadustööd
 • doktoriõppe üliõpilaste teadustööd

Teadustööde vastuvõtmise aeg on 1.augustist kuni 17.septembrini 2018. a ja konkursitöid võetakse vastu Sihtasutus Eesti Teadusagentuuris (Sirli Taniloo, Tõnismäe 11, 15192 Tallinn, http://www.etag.ee/tegevused/teadpop).

Teadustööle esitatavad nõuded:

 • teadustöö on valminud 2017. või 2018. aastal
 • teadustöö on vormistatud vastavas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses kehtivate teadustööle esitatavate nõuete kohaselt
 • teadustöö on eesti keeles (erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud vähemalt 3-leheküljeline eestikeelne referaat)
 • teadustöö esitatakse elektroonselt

Konkursile esitatavate dokumentide loetelu:

 • töö autori(te) CV, mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate (lisada premeeritud töö pealkiri) kohta ning magistri- ja doktoriõppe astmes osalejatel ka publikatsioonide nimekiri
 • paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult juhendaja kirjalik arvamus, milles on ära näidatud üliõpilase panus saadud teadustulemustesse ning juhendaja kontaktandmed; põhjendatud erandjuhul võib juhendaja arvamuse asemel esitada vastava struktuurüksuse juhataja arvamus
 • ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpudiplomi koopia või elektrooniliselt digiallkirjastatult väljastatud tõend töö autori(te) õppekava ja õppeaasta kohta
 • koopia töö autori(te) passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
 • täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil https://konkursid.etag.ee/

Alus: Ministri käskkiri nr 1.1-2/18/255 kuupäevaga 21.06.2018

2018-06-26T05:50:58+00:00